Besluitenlijst 26 maart 2024

Transitie GRID

Het college heeft besloten:   

  • Instemmen met het programmavoorstel “van ICT-uitvoering naar ICT-regie”
  • De raad te vragen een incidenteel budget beschikbaar te stellen ter hoogte van €420.000 voor de transitie GRID en dit te verdelen over de jaren 2024 (€120.000), 2025 (€160.000) en 2026 (€140.000)
  • De raad te vragen deze incidentele kosten voor drie jaar te dekken middels een onttrekking uit de Algemene reserve.
  • De raad voor te stellen om de bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken in de meerjarenbegroting bij de kaderbrief 2024


Subsidieaanvraag 'Toekomstbestendig De Riggel'

Het college heeft besloten:   

  • Kennis te nemen van de subsidieaanvraag en het projectplan 'Toekomstbestendig De Riggel';
  • In te stemmen met het verstrekken van het subsidiebedrag ad €20.000;
  • De incidentele extra subsidie van €20.000 voor het jaar 2024 te verwerken bij het actualiseren van de budgetten bij de Kaderbrief 2024;
  • Het stichtingsbestuur op de hoogte te stellen van dit besluit door middel van de bijgevoegde brief.
  • Raadsvoorstel opstellen