Besluitenlijst 25 juni 2024

Aanvraag Regiodeal 2024-projectvoorstel Kansrijke Start

Het college heeft besloten:

 • Akkoord te gaan met het projectvoorstel Regiodeal gemeente Pekela-Mijn Kansrijke Start;
 • Voor de uitvoering van het projectvoorstel financiële middelen aan te vragen bij de Regiodeal;
 • Het project uit te laten voeren door Impology onder voorbehoud van de toekenning van financiële middelen door de Regiodeal;
 • De geboortetas uit te laten voeren door Bureau Denk & Doen onder voorbehoud van de toekenning van financiële middelen door de Regiodeal;
 • De incidentele lasten van in totaal afgerond € 14.500 volledig te dekken uit de projectsubsidie vanuit Regio Deal Oost-Groningen;
 • De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken in de collegerapportage 2024


Installatie Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft besloten:

 • In te stemmen met de installatie van de Adviesraad Sociaal Domein Pekela en daarvoor als leden te benoemen de heer E. Bloem, de heer R. Franzen, mevrouw Y. Leeuwerik, mevrouw J. Nomden, de heer M. Ritzema, de heer R. Vergouw en mevrouw G. Wageman, en de heer H. Hemmes te benoemen als onafhankelijk voorzitter.
 • De raad te informeren over dit besluit.


Vaststellen Afvalbeleidsplan 2024-2030

Het college heeft besloten:

 • De raad voor te stellen het afvalbeleidsplan 2024-2030 vast te stellen;
 • De raad voor te stellen voor de aanschaf van Milieupassen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €42.000;
 • De raad voor te stellen om voor de incidentele lasten van afgerond €173.000 budget beschikbaar te stellen en deze lasten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
 • De raad voor te stellen om de bijbehorende wijzigingen in de begroting 2024 vast te stellen conform de financiële paragraaf en de structurele financiële effecten te verwerken in de afvalbegroting 2025 als onderdeel van de programmabegroting 2025.