Besluitenlijst 23 april 2024

Projectplan Erfgoedvisie Pekela

Het college heeft besloten:

 • Instemmen met het projectplan Erfgoedvisie Pekela;
 • De gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met het projectplan Erfgoedvisie Pekela;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel verzoeken een incidenteel budget van € 50.000,- beschikbaar te laten stellen voor een visie Erfgoed;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om deze incidentele lasten te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
 • De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voorstellen om de bijbehorende wijziging in de begroting 2024 conform de financiële paragraaf vast te stellen.


Actualiseren dienstverlening Dierenbescherming

Het college heeft besloten:

 • Ga ter uitvoering van de wettelijke taak voor het vervoer en de opvang van (zwerf)dieren een geactualiseerde dienstverlening aan met de Dierenbescherming overeenkomstig de daartoe uitgebrachte offerte;
 • Verwerk de financiële verhoging ad € 14.500 bij het actualiseren van de budgetten bij de Kaderbrief 2024.


Vaststellen definitieve subsidies De Badde 2022

Het college heeft besloten:

 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende budgetsubsidie voor 2022 definitief vast te stellen op €848.294,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor dienstverlening in het kader van Huiselijk Geweld voor 2022 vast te stellen op totaal €27.000,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor de inzet van de buurtsportcoach voor 2022 vast te stellen op totaal €20.191,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor de inzet van de beweeg- en leefstijlcoach voor 2022 vast te stellen op totaal €21.250,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor de inzet van de coalitieondersteuner Verrijkte Schooldag voor 2022 vast te stellen op totaal €14.700,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor dienstverlening in het kader van de AVB en AVI voor 2022 vast te stellen op totaal €137.500,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor dienstverlening in het kader van Praktische Gezinsondersteuning (PGO) voor 2022 vast te stellen op totaal €132.226,-.
 • Op grond van de Jaarrekening 2022 en het Jaarverslag 2022 van De Badde de verleende incidentele subsidie voor dienstverlening in het kader van het project Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO) voor 2022 vast te stellen op totaal €22.000,-.
 • De bijgaande subsidiebeschikking aan De Badde vast te stellen.


Herziene begroting 2024 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de herziene begroting 2024 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;
 • De gemeenteraad voor te stellen de nieuwe bijdrage vanaf 2024 ad € 428.400,- oplopend tot en met 2027 naar € 457.400,- te dekken door de deelnemersbijdrage te verhogen in de gemeentelijke (meerjaren)begroting bij de Kaderbrief 2024;
 • De gemeenteraad te adviseren om een zienswijze te geven over de herziene begroting 2024.