Besluitenlijst 21 mei 2024

Vaststellen raadsvoorstel ter vaststelling - reactie raad op hoofdlijnennotitie Staat van Groningen

Het college heeft besloten:

  • De gemeenteraad voor te stellen om overeenkomstig uw raadsvoorstel (bijlage 1) te reageren op de hoofdlijnennotitie uitwerking Staat van Groningen in de Groningenwet.


Vaststelling bestemmingsplan  Ds. Sicco Tjadenstraat C73 Nieuwe Pekela (campertuin)

Het college heeft besloten:

  • Het bestemmingsplan ‘ Ds. Sicco Tjadenstraat C73 Nieuwe Pekela’ vast te stellen overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.BPTjadenstraatC73-0401;
  • Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.


Grondruilovereenkomst Project Lindenlaan Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten

  • Ondertekenen van de overeenkomst (bijlage 1) met woningstichting Acantus
  • De raad voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €195.000 voor het inrichten van de openbare ruimte aan de Lindenlaan in Nieuwe Pekela;
  • De toegezegde bijdrage van Acantus van €100.000 in te brengen als bijdrage derden op het beschikbaar gestelde investeringskrediet van €195.000 en het restant af te schrijven in 25 jaar;
  • De raad voor te stellen de meerjarige financiële effecten conform de financiële paragraaf vast te stellen en te verwerken in de begroting 2025.


Voorlopige jaarrekening 2023 en beleidskaders begroting Afeer 2025

Het college heeft besloten:

  • Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2023 en beleidskaders Afeer 2025;
  • Het standpunt innemen dat het positief resultaat van € 81.000,- op basis van de verdeelsleutel terugvloeit richting de deelnemende gemeenten;
  • De gemeenteraad hierover te informeren.