Besluitenlijst 18 juni 2024

Kaderbrief 2024 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 • Het saldo in 2024 na bijstelling in de kaderbrief vast te stellen op €472.168,-;
 • De Raad voorstellen de aanvullende kredieten en bijbehorende afschrijvingstermijnen conform bijlage 1 van de Kaderbrief 2024 beschikbaar te stellen;
 • In te stemmen met De Kaderbrief 2024 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2025-2028;
 • De Kaderbrief 2024 inclusief de begrotingsrichtlijnen 2025-2028 ter vaststelling aan te bieden aan de raad;
 • De portefeuillehouders mandateren enkele tekstuele aanpassingen te doen.


Aanschaf van Parlaeus als besluitvormingsapplicatie

Het college heeft besloten:

 • Een overeenkomst met Parlaeus aan te gaan voor de levering van een besluitvormingsapplicatie
 • De structurele lasten a €7.700 ten laste brengen van het ICT - Software budget
 • De incidentele lasten a €15.230 ten laste brengen van het ICT – Software budget
 • De huidige onderhoudsovereenkomst met BCT voor het gebruik van Corsa op te zeggen.


Conceptverzoek kinderopvang, Molenstraat G 33

Het college heeft besloten:

 • In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een kinderdagverblijf aan de Molenstraat G 33 te Nieuwe Pekela.
 • Initiatiefnemer middels bijgevoegde conceptbrief op hoogte te stellen van uw besluit.


Actualisatie grondexploitaties

Het college heeft besloten:

1.     De raad te vragen de geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen doormiddel van het raadsvoorstel in bijlage 1

2.     De raad te vragen de in de grondexploitatie opgenomen budgetten beschikbaar te stellen

 

Vaststelling nadere regels verordening WMO 2024

Het college heeft besloten:

 • De Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela 2024 vast te stellen en inwerking te laten treden op 1 juli 2024.
 • Het intrekken van de wijziging van de Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Pekela 2018 per 1 juli 2024.
 • In te stemmen met de Beleidsregels huishoudelijke ondersteuning 2024.
 • Akkoord te gaan met het toezenden van de informerende brief aan de gebruikers Huishoudelijke ondersteuning.
 • Akkoord te gaan met het toezenden van de informerende brief WMO abonnementstarief.
 • Akkoord te gaan met het toezenden van de informerende brief WMO taxivervoer.
 • De gemeenteraad gelijktijdig informeren middels een raadsbrief.
 • In te stemmen met bijgaande infobrief aan de gemeenteraad.


Verhuurapplicatie sportaccommodaties

Het college heeft besloten:

 • Akkoord te gaan met de implementatie van de verhuurapplicatie Aqqo.
 • De jaarlijkse abonnementskosten ad €7.000,- te verwerken bij het actualiseren van de budgetten bij de Kaderbrief 2024.
 • De eenmalige implementatiekosten ad €5.300,- te dekken vanuit het incidentele budget uit het Lokaal Sportakkoord.


Raadsvoorstel Ontwerp regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028 Veiligheidsregio Groningen (VRG).

Het college heeft besloten:

 • Stel de Raad voor om kennis te nemen van het (ontwerp) regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2024-2028 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) en hierop geen zienswijze over in te dienen.
 • Stel hiertoe bijgaand raadsvoorstel vast.