Besluitenlijst 16 april 2024

Vaststellen Wegenbeleidsplan

Het college heeft besloten:

 • De raad voor te stellen het bijgevoegde Wegenbeleidsplan vast te stellen
 • De raad voorstellen onderhoudsniveau C te handhaven
 • De raad voor te stellen om de extra incidentele lasten van €500.000 in 2025 te dekken middels een onttrekking aan de reserve Onderhoud Wegen.
 • De raad voor te stellen om de extra structurele lasten van jaarlijks €180.000 in 2026 te dekken door de structurele storting in de reserve Onderhoud Wegen te verlagen met datzelfde bedrag.
 • De raad voor te stellen om de wijzigingen bij de kaderbrief 2024 te verwerken in de meerjarenbegroting 2024-2027.

 

Concept Jaarrekening

 • De concept jaarrekening 2023 vaststellen

 

Actualisatie begroting 2024 en concept-beleidsbegroting 2025 VRG

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2024 en de concept-beleidsbegroting 2025 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG.
 • De verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2024 tot en met 2028 te verwerken in de Kaderbrief 2024.
 • Voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen hierop, te besluiten de raad voor te stellen deze achterwege te laten.
 • Bijgaand raadsvoorstel hiertoe vast te stellen.

 

Benoeming twee leden van de Raad van Toezicht van het SOOOG

Het college heeft besloten:

 • De benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht van SOOOG, ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

 

Voorlopige subsidiebeschikking Biblionet 2024

Het college heeft besloten:

 • Voor 2024 een voorlopige subsidie toe te kennen aan Biblionet Groningen ad € 314.024, dit is inclusief de SPUK IDO van € 12.894;
 • Biblionet Groningen door middel van bijgevoegde brief op de hoogte te brengen van uw besluit;
 • De totale toegekende subsidie ad afgerond €314.000 voor €78.000 te dekken uit de beschikbare OAB middelen, voor afgerond €13.000 te dekken uit de SPUK IDO en het resterende bedrag ad €234.000 te dekken uit het beschikbare bedrag voor bibliotheekwerk;