Besluitenlijst 12 maart 2024

Verduurzamingsaanpak Groningen Noord-Drenthe - Nij Begun

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met de hierboven beschreven uitgangspunten uit de voorliggende notitie.
  • In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad middels bijgaande brief


Huurovereenkomst Dorpshuis De Kiepe

Het college heeft besloten:

  • Akkoord te gaan met het huurcontract inzake Horeca De Kiepe, zie hiervoor bijlage 1.
  • De incidentele lasten voor beheer en onderhoud van € 19.000 in 2024, €24.000 in 2025 en 2026 te dekken vanuit de reeds beschikbaar gestelde middelen voor de instandhouding van De Kiepe.
  • De uit deze overeenkomst voortvloeiende incidentele baten en lasten mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Kaderbrief 2024.
  • Akkoord te gaan met het persbericht, zie hiervoor bijlage 3


Woo-verzoek betreffende onderhoudshistorie Roefbadde

Het college heeft besloten:

  • Het Woo-verzoek voor een overzicht van de onderhoudshistorie van de Roefbadde toewijzen.