Besluitenlijst 11 juni 2024

Subsidie maatschappelijk werk De Badde 2024

Het college heeft besloten:

 • De Badde een voorlopige subsidie te verlenen ter hoogte van €955.761,- voor de uitvoering van de algemene uitvoeringsopdracht maatschappelijk werk in 2024;
 • De Badde voor 2024 een aanvullende incidentele projectsubsidie te verlenen voor de uitvoering van eenaantal specifieke opdrachten die nog niet door het college zijn vastgesteld (kindhulpverlening bij huiselijk geweld; buurtwerker mantelzorg en vrijwilligerswerk; buurtsportcoach GLI en weerbaarheid) ter hoogte van totaal €91.847,-
 • De totale subsidie aan De Badde voor 2024 te verwerken middels de uitwerking in de financiële paragraaf van dit voorstel.
 • De Badde te informeren over uw besluit middels bijgevoegde beschikking.


Ontmoetingsplek jongeren Pekela

Het college heeft besloten:

 • Ga akkoord met het van start te laten gaan van een pilotproject voor het realiseren van een ontmoetingsplek jongeren overeenkomstig het in de bijlage beschreven projectplan.
 • Zowel voor het jaar 2024 als 2025 een incidenteel budget van jaarlijks €50.000 beschikbaar te stellen voor een pilot van het openen van een ontmoetingsplek jongeren;
 • Als dekking van bovenstaande kosten de beschikbare middelen vanuit Beschermd Wonen hier voor zowel 2024 als 2025 beschikbaar voor te stellen


Bestuursovereenkomst asielzoekers en Oekraïense ontheemden 2025-2026

Het college heeft besloten:

 • In te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen de Groninger gemeenten en het ministerie van Justitie en Veiligheid over de opvang van asielzoekers en Oekraïense ontheemden voor 2025 en 2026;
 • In te stemmen met de opvangopgave die geldt voor diens eigen gemeente zoals opgenomen in bijlage II van de bestuursovereenkomst 2025 – 2026;
 • De burgemeester van de gemeente Groningen, de heer K.F. Schuiling, te machtigen de bestuursovereenkomst met het ministerie van Justitie en Veiligheid namens de Groninger gemeenten te ondertekenen.


Aanpassen ruimte bovenverdieping sporthal De Binding als vergaderlocatie

Het college heeft besloten:

1.    Akkoord te gaan met het aanpassen/ verbouwen van de ruimte op de bovenverdieping van sportzaal de Binding als vergaderlocatie voor de commissie vergaderingen.

2.    De huidige commissiekamer in het gemeentehuis in te richten als kantoor voor 6 werkplakken.

3.    De raad bij de kaderbrief 2024 voor te stellen een investeringskrediet beschikbaar te stellen van €40.000 voor het aanpassen van de bovenverdieping De Binding als vergaderlocatie;

4.    De raad bij de Kaderbrief 2024 voor te stellen de meerjarige financiële effecten conform de financiële paragraaf vast te stellen en te verwerken in de meerjarenbegroting 2025-2028


Vaststellen raadsvoorstel cofinanciering RegioDeal Oost-Groningen 2025-2028 & cofinanciering Volkshuisvestingsfonds 2024-2033

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van bijgaand concept-convenant RegioDeal Oost-Groningen 2025-2028 (versie 1 mei 2024);
 • De raad voor te stellen voor de jaren 2025 t/m 2028 in totaal € 1.118.750,- beschikbaar te stellen ter dekking van de in te brengen cofinanciering voor de RegioDeal Oost-Groningen 2025-2028 op voorwaarde dat de gemeenten Veendam, Oldambt, Stadskanaal en Westerwolde een vergelijkbaar besluit nemen over het beschikbaar stellen van cofinanciering in overeenstemming met het aantal huishoudens in hun gemeente;
 • Voor deze cofinanciering (zie besluitpunt 2.) een bedrag van € 1.118.750,- in de reserve Ontwikkelfonds te oormerken en de uitgaven te dekken vanuit dit geoormerkte deel;
 • De raad voor te stellen voor de jaren 2024 t/m 2033 in totaal € 1.700.000,- te reserveren voor de dekking van de in te brengen cofinanciering voor het Volkshuisvestingsfonds (VHF);
 • De raad voor te stellen voor deze cofinanciering (zie besluitpunt 4.) een bedrag van € 1.700.000,- in de reserve Ontwikkelfonds te oormerken zodat dit beschikbaar blijft in de periode 2024 t/m 2033;
 • De raad voor te stellen de bijbehorende wijzigingen in de meerjarenbegroting vast te stellen conform het overzicht in de financiële paragraaf;
 • Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen.