Parafenlijst 2 mei 2023

Jaarstukken GR Publiek Vervoer 2022 en Meerjarenbegroting 2024-2027

Het college heeft besloten:
1. het ontwerp van de meerjarenbegroting 2024-2027, de jaarstukken GR Publiek Vervoer en de Kaderbrief 2024 met bijgevoegd concept -raadsvoorstel voor te leggen aan de raad en de raad gelegenheid te bieden om zienswijzen te geven.
2.de gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen

Kwartaalrapportage Afeer 1e periode

Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten uit deze rapportage;
2. Deze kwartaalrapportage ter informatie door te sturen aan de gemeenteraad.