Parafenlijst 2 juni 2023

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen:

-Het bestemmingsplan ‘Veegplan Pekela 2023’ gewijzigd vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel, met bijbehorende verbeeldingen, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer NL.IMRO.0765.BPVeegplan2023-0401.
-De zienswijze over te nemen en indiener hierover te informeren.
-Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.