Parafenlijst 28 april 2023

Jaarstukken 2022 en ontwerpbegroting 2024 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Het college heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022;
2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;
3. De gemeenteraad voor te stellen de bijdrage vanaf 2024 ad € 304.300,- oplopend tot 2027 naar € 361.400,- voor de jaren 2024 en 2025 te dekken uit het reeds beschikbare budget voor armoedebestrijding en voor de jaren 2026 en 2027 de deelnemersbijdrage te verhogen in de (meerjaren)begroting bij de Kaderbrief 2023;
4. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2022 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 20
24.


Conceptbegroting 2024 Afeer

Het college heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2024 van Afeer;
2. De gemeenteraad voor te stellen de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 ad € 6.780.000,- oplopend in 2027 naar € 7.044.000,- in de (meerjaren)begroting te verwerken via de Kaderbrief 2023;
3. De gemeenteraad vragen om geen zienswijze af te geven over deze begroting aan het Algemeen Bestuur van Afeer.


PG&Z: Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024

Het college heeft besloten:

Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.
De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2024 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
De raad voor te stellen om de financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Kaderbrief 2023.