Parafenlijst 20 oktober 2023

Eenmalige subsidie dierenweide

Het college heeft besloten:

1.In 2023 een eenmalige subsidie van €11.383,22 te verlenen aan de stichting Dierenweide in Nieuwe Pekela.
2.Deze incidentele lasten in 2023 kunnen worden gedekt  vanuit het budget dat bij de kadernota onder programma 1 Woonomgeving beschikbaar is gesteld.
 

Upgrading jachthaven Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1.Upgrading jachthaven Oude Pekela 
2. De raad bij de collegerapportage 2023 voor te stellen om daarvoor een krediet van € 50.000,-  beschikbaar te stellen.
 

Wijziging organisatie Provinciale Regietafel (PRT) inzake asiel, statushouders, Oekraïense ontheemde

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met bijgaand ‘Advies nadere invulling opdracht, rolneming en inrichting PRT en stuurgroep’;
  • De portefeuillehouder, wethouder Van Klaveren, te mandateren aan de PRT van 3 november a.s. in te stemmen met besluitvorming overeenkomstig bovengenoemd advies (zie onder 1.);
  • Kennis te nemen van bijgaande ‘memo over het voorgenomen bestuurlijk overleg met de staatssecretaris van JenV’.