Parafenlijst 12 december 2023

Nieuwe achtervangovereenkomst met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Het college heeft besloten:

 • Instemmen met aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW
 • De raad over de nieuwe achtervangovereenkomst informeren


(Gewijzigde) Leidraad Invordering gemeente Pekela 2024

Het college heeft besloten:

 • De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2024 vast te stellen.
 • Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking.


Subsidieverzoek SchuldHulpMaatje

Het college heeft besloten:

 • Deel te nemen aan het project SchuldHulpMaatje;
 • De stichting Veur Mekoar voor de uitvoering van dit project een subsidie te verstrekken over 2023 van € 1.830,- en over 2024 van € 1.993,-.


Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Het college heeft besloten:

 • Het meldpunt 'ongewenst verhuurgedrag gemeente Pekela' formeel instellen
 • De bijgevoegde raadsbrief versturen naar de gemeenteraad.
 • Mandaat verlenen aan teamleider fysiek om beslissingen ten aanzien van handhaving van de Wet Goed Verhuurderschap op grond van artikel 17, 18, 19 en 20 van deze wet te nemen.
 • Het Aanwijsbesluit toezichthouder Wet goed verhuurderschap vaststellen


Wijziging deelnemersovereenkomst Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn)

Het college heeft besloten:

 • Instemmen met de wijziging van de deelnemersovereenkomst met de SVn