Parafenbesluitenlijst 31 januari 2023

Vaststelling defintieve subsidie 2021 Biblionet

Het college heeft besloten:

  1. Op grond van de jaarrekening 2021 van Biblionet Groningen de subsidie voor 2021 vast te stellen op € 296.295,-;
  2. Stichting Biblionet middels bijgevoegde brief op de hoogte te brengen van uw besluit.

Decembercirculaire 2022 Gemeentefonds

Het college heeft besloten:

1. Het rapport "Pekela decembercirculaire 2022 college" ter kennisgeving aan te nemen.
2. De cijfers van de decembercirculaire 2022 op te nemen in de jaarrekening 2022;
3. De taakmutaties c.q. decentralisatie-uitkeringen zo nodig via resultaatbestemming over te hevelen naar de begroting 2023;
4. De wijzigingen in de jaren 2023 t/m 2026 te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 bij de kaderbrief 2023;
5. De wijzigingen in 2027 mee te nemen bij de meerjarenbegroting 2024 t/m 2027.