Besluitenlijst 7 november 2023

Gemeenschappelijke regeling PG&Z: 2e begrotingswijziging 2023

Het college heeft besloten:

1.    De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de tweede begrotingswijziging 2023 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.
 

Vervanging klimaatinstallatie Sporthal de Spil

Het college heeft besloten:

1.    Akkoord te gaan met het vervangen van de klimaatinstallaties en daarmee de eerste fase van het verduurzamen van de sporthal op te starten.
2.   Voor de totale kosten de raad bij de collegerapportage 2023 te vragen hiervoor een krediet van € 125.000 incl. BTW beschikbaar te stellen.
 

Verkoop gronden Industrieweg West (bedrijventerrein)

Het college heeft besloten:

1.    Perceel grond nummer I sectie D 3030 ged. 5200 m2 te verkopen voor bedrag van € 286.000,= , conform bijlage 1.
2.    Voor koper een uitgestelde betaling van maximaal vijf jaar aan te gaan en hiervoor een recht van 1e hypotheek te vestigen op genoemde percelen.
3.    De financiële afwikkeling te verwerken in de grondexploitatie Industrieweg West en te verantwoorden in de jaarrekening 2023.


Groen- en Watervisie gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

1.    De concept groen- en watervisie vier weken ter inzage te leggen