Besluitenlijst 7 maart 2023

Intentieverklaring waterrecreatie

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met bijgaande intentieverklaring, zie bijlage 1.
2. Portefeuillehouder Toerisme de intentieverklaring namens het college te laten tekenen.

Principeverzoek voor overkapping en tuinhuis, Wedderweg 141 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een overkapping voor de stalling van voertuigen en werktuigen.
2. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een tuinhuis.


Principeverzoek rejectverwerker bij Solidus Solutions B.V., W.H. Bosgrastraat 82 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1. In principe medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning met uitgebreide procedure voor het handelen in strijd met het bestemmingsplan.
2. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van een rejectverwerker voor de opwekking van warmte en elektriciteit.

Principeverzoek voor kavelsplitsing en toevoegen van woning en loods

Het college heeft besloten:

Voorstel is teruggenomen

Principeverzoek bestemmingswijziging en inpandige verbouwing naar drie appartementen

Het college heeft besloten:

Voorstel is teruggenomen

Ontwerp bestemmingsplan Ericalaan, Oude Pekela

Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Ericalaan, Oude Pekela 2. Het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage leggen voor zienswijzen 3. Aanvrager te informeren over de ter inzagelegging

Kaderplan Werk in Zicht 2023 – 2027

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met het bijgaande kaderplan 2023-2027 Werk in Zicht; 2. Dit plan en bijlagen ter kennisname aan de gemeenteraad te verzenden.