Besluitenlijst 7 februari 2023

Vaststellen bijgaand plan van aanpak ontvlechting DVO

Het college heeft besloten:

1. Met het bijgaande plan van aanpak in te stemmen
2. Het voorgestelde tijdpad om gefaseerd taken terug te nemen,
3. Het uitzetten van de in het plan van aanpak genoemde functies.
4. De incidentele extra lasten van € 147.000 in 2023, € 241.000 in 2024 en € 97.000 in 2025 te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde structurele budget onder Overhead

5. de gemeenteraad hierover middels een raadsbrief informeren

Oriënterende bespreking ontwikkeling huishoudelijke ondersteuning gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

De uitgangspunten nieuw beleid te bespreken

Aanvullende subsidieaanvraag Beter Thuis Wonen (BTW) en Buurtdiensten (BD) voor het jaar 2022

Het college heeft besloten:

1. Het aanvullend subsidieverzoek aan de aanbieders voor het jaar 2022 te honoreren met de kanttekening daarbij dat:
    a. de opgevoerde meerkosten naar rato vergoed worden tot het niveau van de middelen die de rijksoverheid hiervoor specifiek aan Pekela beschikbaar heeft gesteld, zijnde €12.000,- en
    b. de aanvullende subsidie op basis van nacalculatie vast te stellen op €120.048.
2. Hierdoor kan de aanvullende subsidie voor 2022 van in totaal €132.048 beperkt blijven tot een overschrijding van het beschikbare budget voor de algemene voorzieningen met €31.848.
3. Het incidentele extra bedrag van €31.848 past binnen het totale budget van beleidsproduct 670 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd onder Programma 8 Gezondheid en milieu.
4. De gemeenteraad hierover middels een raadsbrief informeren.

Regionale woondeal 2022-2030 Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de regionale woondeal 2022-2030 Oost-Groningen.
2. Wethouder E. van Klaveren te mandateren de Regionale woondeal te ondertekenen.
3. De gemeenteraad te informeren met bijgaande brief.