Besluitenlijst 6 juni 2023

Concept jaarstukken 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

1.       De concept jaarstukken 2022 zonder volledig afgeronde accountantscontrole aan te bieden aan de raad middels bijgaand raadsvoorstel 2023R0062.

2.       Na de afronding van de accountantscontrole de jaarstukken 2022 via het college van B&W ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

 

Vervolg huishoudelijke ondersteuning: principe uitspraak raad en verordening

Het college heeft besloten:

1.       In te stemmen met het raadsvoorstel “Aanpassing beleid huishoudelijke ondersteuning”, waarin de raad gevraagd wordt om een principe uitspraak te doen voor de keuze van maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

2.       In te stemmen om de raad voor te stellen de verordening maatschappelijk ondersteuning Pekela 2024 in de inspraak te brengen.

3.       In te stemmen met het geactualiseerde communicatieplan.

4.       Kennis te nemen van het artikel


SOZOG jaarrekening 2022 en begroting 2024

Het college heeft besloten:

1.    De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2024 van SOZOG

2.    De raad voor te stellen de jaarrekening SOZOG 2022 voor kennisgeving aan te nemen

3.    De raad voor te stellen geen zienswijzen in te dienen