Besluitenlijst 5 december 2023

Ontwerp Omgevingsvisie Pekela

Het college heeft besloten:

 • Kennis te nemen van het ontwerp van de Omgevingsvisie Pekela.
 • Het ontwerp ter bespreking voor te leggen aan de gemeenteraad tijdens de inforaad van 12 december 2023.
 • Het ontwerp van de Omgevingsvisie Pekela (daarna) gedurende 6 weken ter inzage te leggen voor het indienen van zienswijzen.


Wijziging Verordening op de heffing en de invordering van leges 2024 (Legesverordening 2024)

Het college heeft besloten:

 • De gemeenteraad voor te stellen de gewijzigde Legesverordening 2024 vast te stellen conform de toevoeging van hoofdstuk 2 van de Tarieventabel behorende bij de legesverordening.


Actualisatie meerjarige prestatieafspraken Acantus

Het college heeft besloten:

 • In stemmen met de actualisatie van de meerjarige prestatieafspraken 2022-2025 tussen Acantus, Huurders in Pekela (HIP) en Gemeente Pekela.
 • Wethouder Ellen van Klaveren machtigen om de prestatieafspraken namens het college van Burgemeester en Wethouders te ondertekenen
 • De raad te informeren via bijgaande brief


Vaststellen Groen- en Watervisie Pekela 2024-2031

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen om:

 • De Groen- en Watervisie 2024-2031 vast te stellen.
 • Incidenteel extra budget beschikbaar te stellen voor het vergroenen in de periode 2024-2027 van jaarlijks € 150.000 en in de periode 2028-2031 van jaarlijks € 100.000.
 • Deze incidentele extra lasten te dekken middels een onttrekking aan de reserve Ontwikkelfonds in de periode 2024-2027 van jaarlijks € 150.000 en in de periode 2028-2031 van jaarlijks € 100.000.
 • Een investeringskrediet van € 220.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een maaizuigarm.
 • De structurele kapitaallasten die volgen uit deze investering te betrekken bij het actualiseren van de kapitaallasten bij de Kaderbrief 2024.


Praktische Gezinsondersteuning Pekela 2024

Het college heeft besloten:

 • De sinds 2020 beschikbare Praktische Gezinsondersteuning voort te zetten;
 • Deze ondersteuning voort te zetten in 2024;
 • Hiervoor een incidentele subsidie toe te kennen voor 2024 aan Team 050 van € 200.000 en aan De Badde van € 140.000;
 • De kosten van de incidentele subsidies voor de Praktische Gezinsondersteuning te dekken uit het beschikbare budget voor Basisondersteuning (Jeugdhulp) zoals dat is opgenomen in programma 2 van de begroting 2024.