Besluitenlijst 4 juli 2023

Continueren muzikale vorming op basisscholen door Stichting Muzikaal Pekela

Het college heeft besloten:

1.      In te stemmen met het verlenen van 17.000 euro subsidie aan Stichting Muzikaal Pekela

2.      De subsidie van 17.000 euro meerjarig te verlenen vanuit het OAB budget 2023-2026 onder de voorwaarde dat de schoolbesturen ook 50% bijdragen

3.      Deze budgettair neutrale wijziging op te nemen in de bijstelling van de begroting 2023 bij de Kaderbrief 2023.

4.      De gemeenteraad hierover informeren
 

Mandaatverlening SPUK IZA aan de gemeente Groningen

Het college heeft besloten:

1.      Mandaat te verlenen aan de gemeente Groningen om de SPUK (Specifieke Uitkering) IZA (Integraal Zorg Akkoord) voor de Zorgkantoorregio Groningen aan te vragen, te ontvangen en te verantwoorden.

2.      De gemeenteraad hierover informeren


Vaststellen Gebiedsvisie Heeresmeer

Het college heeft besloten:

1.      Gebiedsvisie Heeresmeer vast te stellen, zie hiervoor bijlage 1.

2.      Gebiedsvisie Heeresmeer voor vier weken ter inzage te leggen, conform artikel 4, lid 2 van de Inspraakverordening Pekela 2009.

Advies actualisatie Winningsplan Zuidwending Nobian

Het college heeft besloten:

1.      In te stemmen met de actualisatie van het Winningsplan Zuidwending Nobian.

2.      Bijgevoegd gewijzigd advies te zenden aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

3.      De raad via gewijzigde bijgevoegde brief hierover te informeren.