Besluitenlijst 2 mei 2023

Actualisatie begroting 2023 en concept-beleidsbegroting 2024 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Het college heeft besloten:
1.    Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2023 en de concept-beleidsbegroting 2024 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG.
2.    De verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2023 tot en met 2027 te verwerken in de Kaderbrief 2023.
3.    Voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen hierop, te besluiten de raad voor te stellen deze achterwege te laten.
4.    Bijgaand raadsvoorstel hiertoe vast te stellen.

Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2023-2026 ‘Meer gezonde jaren in Pekela’

Het college heeft besloten:
1.    Aan de raad voor te stellen de Nota Lokaal Gezondheidsbeleid Pekela 2023-2028 vast te stellen.

Wijziging GR publiek vervoer

Het college heeft besloten:
1.    Het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe met bijgevoegd concept -raadsvoorstel voor te leggen aan de raad en de raad gelegenheid te bieden om zienswijzen te geven.
2.    De gemeenteraad te adviseren geen zienswijze in te dienen

Voorlopige jaarrekening 2022 en beleidskamers begroting Afeer 2024

Het college heeft besloten:
1.    Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2022 en beleidskaders Afeer 2024;
2.    De gemeenteraad hierover te informeren.

Programma bruggen Pekelderhoofddiep (advies Nadeelcompensatie)

​​​​​​​Het college heeft besloten:
1.    In te stemmen met het aan de gemeenteraad verstrekken van het advies nadeelcompensatie

Herplaatsen man met hondenkar

​​​​​​​Het college heeft besloten:
1.    Akkoord gaan met herplaatsing van het kunstwerk.
2.    Akkoord gaan met de locatie van het kunstwerk.
3.    De uitvoering van de plaatsing samen met de kunstenaar Hans Mes en de lokale aannemer te realiseren.
4.    De kosten voor het afronden van de werkzaamheden voor het centrumplan Oude Pekela dekken uit het beschikbaar te stellen budget ten laste van de   resultaatbestemming van de jaarrekening 2022.  
5.    De raad hierover te informeren middels bijgaande raadsbrief.

Aanschaf video-installatie voor de raadzaal

​​​​​​​
​​​​​​​Het college heeft besloten:
1.    Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte
2.    Hiervoor af te wijken van het inkoopbeleid

Afsluiten project Raadhuislaan 1 t/m 15

​​​​​​​
​​​​​​​Het college heeft besloten:
1.    Het project Raadhuislaan 1 t/m 15 per 31-12-2022 af te sluiten
2.    Het negatieve resultaat van € 125.126 te verwerken bij de jaarrekening 2022