Besluitenlijst 29 augustus 2023

Vaststellen Gebiedsvisie Heeresmeer

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met conceptreactie zienswijze Gebiedsvisie Heeresmeer. (zie bijlage 1)

2. Vaststellen van Gebiedsvisie Heeresmeer (zie bijlage 2)

3. In te stemmen met concept uitvoeringsprogramma Heeresmeer (zie bijlage 3)

4. Gemeenteraad via raadsvoorstel (zie bijlage 4) in te stemmen met Zienswijzen, Gebiedsvisie Heeresmeer en concept uitvoeringsprogramma.


Budget Omgevingsplan Pekela

Het college heeft besloten:

1. De gemeenteraad te verzoeken om een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor het omgevingsplan van totaal € 750.000 voor de periode 2024 tot en met 2031 en dit voor € 290.000 te dekken uit de bestaande begroting;

2. Voor het restant van € 460.000 in de periode 2024 t/m 2027 extra incidenteel budget beschikbaar te stellen en dit te dekken uit het Ontwikkelfonds;

3. De bijbehorende wijziging in de meerjarenbegroting conform de financiële paragraaf vast te stellen; 4. Eventueel resterend budget bij iedere jaarrekening naar het volgende jaar over te hevelen tot 2032, waarna het terugvloeit naar de oorspronkelijke bron.


Vaststelling Integraal veiligheidsbeleid gemeente Pekela 2023-2026

Het college heeft besloten:

1. Neem kennis van de resultaten van het uitgevoerde Veiligheidsonderzoek Pekela;

2. Stel mede op basis van dit onderzoek het (concept) Integraal veiligheidsbeleid gemeente Pekela 2023-2026 vast en communiceer daarover richting gemeenteraad op de Inforaad van 12 september aanstaande;

3. Stel de Gemeenteraad voor om het Integraal veiligheidsbeleid gemeente Pekela 2023-2026 vast te stellen middels bijgaand raadsvoorstel.


Nota reserves en voorzieningen 2023

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de uitgangspunten van de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen

2. In te stemmen met de gewijzigde bestemmingsreserves zoals voorgesteld in paragraaf 4.4 van de nota reserves en voorzieningen

3. In te stemmen met het opheffen van de bestemmingsreserves zoals voorgesteld in paragraaf 4.5 van de nota reserves en voorzieningen

4. De geactualiseerde nota reserves en voorzieningen 2023 aan te bieden aan de raad


Communicatiebeleid en participatiebeleid

Het college heeft besloten:

.1. Aangehouden