Parafenlijst 10 oktober 2023

Project herinrichting deelgebied Heeresmeer 1

Het college heeft besloten:

1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak project visie recreatie Heeresmeer, zie bijlage 1.
2a. De deelopdracht voor de visie recreatie Heeresmeer te gunnen aan HKB-adviseurs uit Groningen.
2b. Hiervoor af te wijken van de aanbestedingsregels Inkoop.
3. De raad bij de begroting 2024 een bedrag van € 50.000 voor een visie op recreatie Heeresmeer beschikbaar te laten stellen.

Vaststellen wijzigingsplan zandwinning Kruiselwerk

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met terinzagelegging van ontwerp-wijzigingsplan
2. Het ontwerp-wijzigingsplan ongewijzigd vast te stellen wanneer geen zienswijzen worden ingediend.

Groot onderhoud Wegen 2023 en 2024

Het college heeft besloten:

1.Het reguliere budget 2023 te gebruiken voor de geplande werken
2.De aangevraagde subsidie van €44.000 toe te voegen aan het beschikbare budget voor regulier groot onderhoud wegen en deze wijziging te verwerken bij de Collegerapportage 2023
3.De raad via de begroting 2024 voor te stellen om een extra incidenteel budget van €500.000 voor gepland groot onderhoud beschikbaar te stellen.
4.Deze incidentele extra lasten van €500.000 te dekken middels een onttrekking uit de reserve Onderhoud wegen.

Verkoop Industriegrond AA stroom Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  • Akkoord te gaan met de verkoop van een perceel Industriegrond voor € 65.000,=  ex BTW aan Catharinus Van der Laan Beheer BV, zie hiervoor bijlage 1.De incidentele extra baten van € 65.000,=  ex BTW te verwerken bij het actualiseren van de budgetten bij de Collegerapportage 2023.