Besluitenlijst 24 januari 2023

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Met ingang van 01 februari 2023 voor de periode dat zij werkzaam is bij de gemeente Pekela te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Pekela: Mevrouw T.A. Molenaar-Boer

 

Deelname aan onderzoek naar het handelen van de gemeente Pekela t.a.v. Joods onroerend goed in periode 1940-1955

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met intern en extern (archief) onderzoek naar de mogelijke rol van de gemeente Pekela in de onteigening van Joods onroerend goed en het naheffen van belastingen tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog (periode 1940-1955);
  2. Hiervoor binnen de eigen organisatie een nader aan te wijzen contactpersoon/ intern begeleider te benoemen;
  3. De te verwachten eigen onderzoekskosten ad € 15.000 te dekken als onvoorziene uitgaven en te betrekken bij de verantwoording in de Voorjaarsnota 2023;
  4. Bijgaande brief hiertoe vast te stellen als zijnde opdrachtverstrekking aan de eerder op dit onderwerp ingestelde Onderzoeksgroep van de Rijks Universiteit Groningen.
  5. De gemeenteraad een informatiebrief sturen.

Participatie Bruggen

Het college heeft besloten:

  1. Het vaststellen van het participatieplan Pekelder Hoofddiep
  2. Het college van B&W opdracht geven voor de uitvoering van het participatieplan.

Programma bruggen Pekelderhoofddiep (brief GS)

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met de inhoud van de brief Programmabruggen Pekelder hoofdiep GS
  2. In te stemmen met het versturen van de brief aan GS en het Waterschap