Besluitenlijst 19 december 2023

Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders brandveiligheid

Het college heeft besloten:

1. De bevoegdheid tot aanwijzing van toezichthouders te mandateren aan de Regionaal Commandant Brandweer van Veiligheidsregio Groningen


Nieuwe privacyverklaring publiceren en verwijderen privacybeleid en -reglement van internet

Het college heeft besloten:

1. Het vaststellen van de nieuwe privacyverklaring.

2. Het publiceren van de nieuwe versie van de privacyverklaring (incl. AVG formulier) op de website van de gemeente Pekela.

3. Het intrekken van het privacybeleid en het privacyreglement van lokaleregeleving.overheid.nl.


Uitbetaling proceskosten

Het college heeft besloten:

1. Instemmen met uitbetalen van proceskostenvergoeding ad € 597,-


Vaststellen van het “Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid” in het kader van informatiebeveiliging conform de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheden)

Het college heeft besloten:

1. Het “Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid V1.3” vast te stellen


Afwijken huidig inkoopbeleid

Het college heeft besloten:

1. Voor de inhuur van een medewerker websitebeheer af te wijken van het huidig inkoopbeleid

2. Structurele invulling zoeken voor deze functie


Verzoek om openstelling winkels op zon- en feestdagen voor 12.00 uur en na 17.00 uur.

Het college heeft besloten:

1. Kennis te nemen van het verzoek van de aanvrager. (zie bijlage 1).

2. Aanvrager ontheffing te verlenen voor openstelling winkels op zondagen 24 december en 31 december a.s. vanaf 10.00 uur en tot 18.00 uur.

3. Aanvrager hierover per brief hierover te informeren (zie bijlage 3).


Basis inzet regio verdere uitwerking Verduurzamingsaanpak Groningen Noord-Drenthe Maatregel 29 - Nij Begun

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de omschreven algemene inzet vanuit de regio

2. In te stemmen met het bijgevoegde voorstel Bestuurlijk Overleg Groningen (BOG) als basis voor de verdere uitwerking van de regionale verduurzamingsaanpak


Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Groningen (ODG)

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met bijgevoegd aanwijzingsbesluit toezichthouders ODG;

2. Het betreffende aanwijzingsbesluit te ondertekenen en te verzenden aan de ODG.


Aanpassing Algemene voorziening begeleiding en inloop bij Stichting De Badde

Het college heeft besloten:

1. In te stemmen met de Uitvoeringsovereenkomst 2024-2026 tussen de gemeente Pekela en Stichting de Badde over de algemene voorziening begeleiding (AVB) en de inloop (AVI).

2. In te stemmen met het benodigd subsidiebedrag voor 2024, zijnde € 396.584.

3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 9.200, - voor de extra personele inzet van Cosis voor de warme overdracht van cliënten naar Stichting De Badde.

4. Deze kosten te dekken vanuit de al beschikbaar gestelde budgetten onder programma 2 Gezondheid.