Besluitenlijst 17 oktober 2023

Rekenkameronderzoek Inkoop van Jeugdhulp

Het college heeft besloten:

1. Met bijgevoegd concept-raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen om kennis te nemen van het rekenkameronderzoek inkoop jeugdhulp gemeente Pekela;
2. Met bijgevoegd concept-raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen om de rapportage te betrekken bij een nadere verkenning van de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten in de regio aangaande inkoop van jeugdhulp;
3. Met bijgevoegd concept-raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen om de rapportage te betrekken bij een externe analyse van de stijgende uitgaven jeugdhulp waarvoor een extra budget aangevraagd is bij de begroting 2024.

Formatiewijziging team Sociaal

1.In te stemmen met formalisatie van structurele uitbreiding van het team Werk en Inkomen (verder W&I) met:

- 1,0 fte inkomen consulent, schaal 9, geraamd op €76.000;
- 1,0 fte uitkeringsadministratie, schaal 7, geraamd op € 68.000;
- 1,0 fte kwaliteitsmedewerker, schaal 9 geraamd op € 76.000.

2. In te stemmen met dekking voor de bovengenoemde formatie samen € 220.000 door onttrekken van € 113.000 uit het budget voor Re-integratietrajecten en € 107.000 uit het budget voor nieuw Wajong/beschut werken.
3.In te stemmen met uitbreiding van de formatie van het team Jeugd met 0,67 fte casus regisseur Jeugd, schaal 10; geraamd op € 61.000.
4.In te stemmen met dekking van extra formatie Jeugd uit het budget Uitvoeringskosten Jeugd (nieuw).
5.In te stemmen met de uitbreiding van beleidscapaciteit Jeugd met 16 uur voor de periode van 2 jaar, geraamd op € 70.000 in 2024 en 2025.
6.In te stemmen met dekking van extra beleidscapaciteit uit het concernbudget inhuur.
7.De financiële gevolgen, zoals uitgewerkt in de financiële paragraaf, meerjarig te verwerken in de begroting 2024