Besluitenlijst 22 augustus 2023

Subsidie maatschappelijk werk De Badde 2023

Het college heeft besloten:

 1. De Badde een voorlopige subsidie ter hoogte van € 857.880,- te verlenen voor de uitvoering van de algemene uitvoeringsopdracht maatschappelijk werk in 2023.
 2. De Badde voor 2023 een aanvullende incidentele subsidie ter hoogte van € 346.955,- te verlenen voor de uitvoering van een aantal specifieke opdrachten waarvoor al collegebesluiten zijn genomen: Praktische Gezinsondersteuning (202200638), invulling coalitieondersteuner Verrijkte Schooldag (202300554), inzet beweeg- en leefstijlcoach (202100960), inzet buurtsportcoach (202200321), inzet Ondersteuner Sociaal Domein (202200724), extra urenuitbreiding jongerenwerker (202200401)
 3. De Badde voor 2023 een aanvullende incidentele subsidie ad. € 27.305,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van huiselijk geweld.
 4. De Badde voor 2023 een aanvullende incidentele subsidie ad. € 139.054,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van de Algemene Voorziening Begeleiding (AVB) en Algemene Voorziening Inloop (AVI).
 5. De Badde voor 2023 een aanvullende incidentele subsidie ad. € 7.300,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van het koplopersproject Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCO).
 6. De Badde voor 2023 een aanvullende incidentele subsidie ad. € 35.000,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van de begeleiding van volwassen statushouders
 7. De Badde – naar aanleiding van het onderzoek naar informele zorg – een aanvullende incidentele subsidie ad. € 40.000,- te verlenen voor de inzet van een buurtwerker vrijwilligerswerk en mantelzorg in 2023.
 8. De subsidie voor de algemene uitvoeringsopdracht (beslispunt 1) en incidentele subsidies benoemd onder de beslispunt 2, 3, 4, 5, 6, 7 zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting 2023.
 9. De Badde te informeren over uw besluit middels bijgevoegde beschikking.


AED-netwerk Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van het project ‘AED-netwerk OostGroningen’ vanuit de Regio Deal OostGroningen pijler gezondheid.
 2. De incidentele lasten van in totaal afgerond € 32.000 volledig te dekken uit de projectsubsidie vanuit Regio Deal Oost-Groningen.
 3. De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken in de collegerapportage 2023


Tijd voor Toekomst, de Verrijkte Schooldag (fase 2 en structurele fase)

Het college heeft besloten:

 1. Het budget – op basis van de projectbegroting – ter hoogte van totaal € 428.700 (€ 112.300 fase 2 + € 316.400 structurele fase) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het project Tijd voor Toekomst, de Verrijkte Schooldag.
 2. De incidentele lasten van in totaal € 428.700 volledig te dekken uit de projectsubsidie vanuit Regio Deal OostGroningen.
 3. De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken in de collegerapportage 2023.
 4. Het budgethouderschap voor de Verrijkte Schooldag bij de gemeente Pekela te beleggen, zoals ook in fase 1.


Beantwoording vragen PVV over beleid op Kapontheffingen

Het college heeft besloten:

1. Bijgaande beantwoording van de vragen van de PVV vast te stellen