Besluitenlijst 14 november 2023

Inkoopstrategie huishoudelijke ondersteuning

Het college heeft besloten:

1.    In te stemmen met het afwegingskader voor het contracteren van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
2.    In te stemmen om voor de contractering van de maatwerkvoorziening de Open House procedure te volgen.
3.    In te stemmen met het in 2023 beschikbaar stellen van een bedrag van  €8.160, -aan het bureau Coppa voor de begeleiding van de voorbereidingsfase van de aanbesteding en dit bedrag ten laste brengen van het algemene inkoopbudget onder Overhead.
4.    In te stemmen met het in 2024 beschikbaar stellen van een bedrag voor de uitvoering van de aanbesteding door het bureau Coppa van € 7.690, - en dit bedrag ten laste brengen van het algemene inkoopbudget onder Overhead
5.    Kennis te nemen van de voorgestelde planning gericht op start contractering per 1 juli 2024.

Nieuw besluit op bezwaar stopzetten onderhoudssubsidies TC Nieuwe Pekela en LTC Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1.    De raad middels concept-raadsvoorstel voor te stellen een nieuw onderbouwd besluit op bezwaar te nemen tot stopzetting van de jaarlijkse onderhoudssubsidies aan TC Nieuwe Pekela en LTC Oude Pekela met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
2.    De raad middels concept-raadsvoorstel voor te stellen om het college een mandaat tot onderhandelingsruimte te geven om te komen tot een redelijke afbouwregeling.