Besluitenlijst 14 maart 2023

Gezond en Actief Leven Akkoord

Het college heeft besloten:

1.    Vanaf 2023 in te zetten op samenhangend preventief gezondheidsbeleid op basis van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
2.    De GGD de opdracht te geven voor de procesbegeleiding en in samenwerking met de gemeente vóór 30 september 2023 een gemeentelijk en integraal plan van aanpak preventie op te stellen.
3.    De kosten voor deze procesbegeleiding door de GGD ad. € 7.400,- te dekken uit het beschikbaar gestelde ondersteuningsbudget (VNG).
4.    De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken bij de Kaderbrief 2023.

Inzet Verslavingszorg Noord Nederland voor preventie en voorlichting

Het college heeft besloten:

1.    Lokale activiteiten in het kader van verslavingspreventie uit te laten voeren door Verslavingszorg Noord Nederland (VNN).
2.    De jaarlijkse kosten ter hoogte van € 5.758,20 te dekken uit het uitvoeringsbudget Lokaal Preventieakkoord.
3.    De inzet van VNN jaarlijks af te stemmen in overleg met ketenpartners, waaronder de GGD, De Badde en het onderwijs.

Uitvoeren inwoners enquête bij opstellen Integraal Veiligheidsbeleid Pekela 2023-2026

Het college heeft besloten:

1. Akkoord te gaan met het uitvragen middels een online enquête van ervaringen, meningen en/ of beoordelingen van inwoners van de gemeente op het thema Veiligheid en veiligheidsbeleving;
2. De uitkomsten van deze enquête mede als input te laten gelden voor het op te stellen Integraal veiligheidsbeleid Pekela 2023-2026;
3. De begrote kosten ad € 10.000 hiervan mee te nemen bij de opstelling en aanbieding van de Voorjaarsnota 2023;
4. Voor wat betreft de uitvoering van het onderzoek in te stemmen met een vooraf bepaalde selectie uit de Basisregistratie Personen t.b.v. de enquête Integraal veiligheidsbeleid.

Huisvesting

Het college heeft besloten:

1.    Starten van een onderzoek naar de wijze van toekomstig bestendig maken van het gemeentehuis én de gemeentewerf van de gemeente Pekela.
2.    Projectleider inhuren om dit traject te begeleiden.
3.    De raad voorstellen de incidentele kosten van € 100.000 te dekken vanuit de Algemene Reserve
4.    Raadsvoorstel voorbereiden voor de raad van 11 april

Ontbinden koopovereenkomst woningbouw

Het college heeft besloten:

1.    Het college besluit akkoord te gaan met ontbinden koopovereenkomst;
2.    Het college gaat niet akkoord met af te zien van boeteclausule;
3.    Conceptbrief hierop aan te passen.

Prestatieafspraken Woonzorg Nederland
1. In te stemmen met de Prestatieafspraken 2023-2025 tussen Woonzorg Nederland en gemeente Pekela en deze te ondertekenen;
2. De raad te informeren via bijgaande brief.