Besluitenlijst 12 december 2023

Inhuur regionale projectleider kwetsbare inwoners 2024/2025

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met het verlenen van een gezamenlijk opdracht door de vijf gemeenten in Oost-Groningen voor het aanstellen van een projectleider regionale samenwerking kwetsbare inwoners voor de jaren 2024 en 2025.
  • In te stemmen het beschikbaar stellen van een bedrag van € 13.616,-voor het jaar 2024 en het jaar 2025.
  • De kosten voor de projectleider kwetsbare inwoners van € 13.616,-voor 2024 en 2025 te dekken uit het al beschikbare budget voor Beschermd Wonen onder programma 2.


Herziening Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela.

Het college heeft besloten:

  • Stel de (herziene) notitie Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela met de daarin vervatte uitgangspunten en aanpak vast.


Aangaan samenwerkingsconvenant gemeente Pekela en Veiligheidszorg Drenthe

Het college heeft besloten:

  • Ga het samenwerkingsconvenant met Veiligheidszorg Drenthe aan.
  • Doe hiervan melding bij de Politie Noord-Nederland, Korpscheftaken afdeling BOA-zaken.


(Her)benoeming Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit

Het college heeft besloten:

  • De commissieleden voor de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit conform het benoemingsvoorstel te (her)benoemen.


Ontwerp bestemmingsplan  Ds. Sicco Tjadenstraat C73 Nieuwe Pekela (campertuin).

Het college heeft besloten:

  • In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan;
  • Het ontwerp bestemmingsplan 6 weken ter inzage te leggen voor zienswijzen;
  • Aanvrager te informeren over de ter inzagelegging.