Besluitenlijst 11 juli 2023

Eerste uitwerkingen 'Nij Begun', kabinetsreactie op PEGAS

Het college heeft besloten:

1.    Met instemming kennis te nemen van bijgaande conceptopdracht voor de kwartiermaker Sociale Agenda;

2.    Kennis te nemen van bijgaande conceptopdracht startdocument Economische Agenda;

3.    Kennis te nemen van bijgaande ‘memo stand van zaken kabinetsreactie’;

4.    Kennis te nemen van ‘nadere toelichting verduurzamingsmaatregelen’;

5.    Bijgaande brief aan de raad vast te stellen;
 

Notitie toezicht en handhaving op straat gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

1.    De Notitie toezicht en handhaving op straat gemeente Pekela vast te stellen als kader voor het vorm gegeven toezicht in de openbare ruimte door boa’s

2.    Dit mede ter kennisgeving aan de Politie te brengen als input voor een aan te gaan Handhavingsarrangement met de Politie in het Basisteam Ommelanden-Midden.
 

Aanschaf elektrische fietsen voor toezicht in de openbare ruimte

Het college heeft besloten:

1.    Akkoord te gaan met de aanschaf van drie elektrische fietsen ten behoeve van het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte door alle toezichthouders van gemeente en politie;

2.    De kosten van aanschaf inclusief de kosten van periodiek (meerjarig) onderhoud ad € 10.500 te dekken uit het krediet voor Integrale handhaving (fcl. 64140100);

3.    Het verdere beheer onder te brengen bij de afdeling Sociaal, onderdeel OOV.

 

Verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Hoetmansmeer te Nieuwe Pekela, te weten op kadastraal perceel sectie H, nummer 874

Het college heeft besloten:

1.    In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Hoetmansmeer te Nieuwe Pekela, te weten op kadastraal perceel sectie H, nummer 874, mits wordt voldaan aan de afwijkingscriteria uit het bestemmingsplan;

2.    Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.