Besluitenlijst 11 april 2023

Aanwijzingsbesluit toezichthouder gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

1.    De heer J. Hummel met ingang van 15 april 2023 aan te wijzen als toezichthouder voor de gemeente Pekela voor een nader aantal bepaalde wetten en regelingen.

2.    Hiertoe bijgaand aanwijzingsbesluit toezichthouder vast te stellen.


 

Continuering overeenkomst Zonnebloemauto per 12 juli 2023

Het college heeft besloten:

1.    In te stemmen met het aangaan van een nieuwe overeenkomst met Nationale Vereniging de Zonnebloem voor drie jaar ingaande 12 juli 2023 voor het faciliteren van een Zonnebloemauto in Oost-Groningen.

2.    In te stemmen met het verlenen van mandaat aan de burgemeester te ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Pekela en Nationale Vereniging de Zonnebloem.

3.    In te stemmen om de jaarlijkse kosten van het faciliteren van de Zonnebloemauto, zijnde € 1.069,-, ten laste te brengen van het reeds beschikbaar gestelde budget “Algemene subsidies Wmo”.

 

 

 

Kennisnemen Jaarverslag RegioDeal 2022

Het college heeft besloten:

1.    Kennis te nemen van het bijgevoegde Jaarverslag 2022 van de Regiodeal Oost-Groningen.

   
 

 

Principeverzoek bestemmingswijziging en inpandige verbouwing naar drie appartementen, Burgemeester van Weringstraat 23 te Oude Pekela.

 

Het college heeft besloten:

1.    Principeverzoek afwijzen vanwege onvoldoende duidelijkheid over de plannen

 

 

Principeverzoek voor kavelsplitsing en toevoegen van woning en loods, H. Hindersstraat 33 te Oude Pekela.

Het college heeft besloten:

1.    In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het splitsen van de kavel en het bouwen van de woning.

2.    In principe medewerking te verlenen aan het bouwen van een hobbyloods