Parafenlijst 10 november 2023

Vaststellen subsidie Raadhuislaan Oude Pekela

Het college heeft besloten:

1. In stemmen met de brief aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Groningen voor vaststelling subsidie Raadhuislaan

Vaststellen detailhandelsvisie Pekela

Het college heeft besloten:

1. De Detailhandelsvisie Pekela vast te stellen, zie hiervoor bijlage 1.
2. Gemeenteraad via raadsvoorstel (bijlage 2) vragen om de Detailhandelsvisie Pekela vast te laten stellen.

Implementatie rechtmatigheidsverantwoording

Het college heeft besloten:

1.Vaststellen meerjarenbeleidsplan interne controle 2023 e.v. jaren
2.Vaststellen van het Jaarplan interne controle 2023

Controleprotocol en normenkader jaarrekening 2023

Het college heeft besloten:

1) in te stemmen met het bijgevoegde controleprotocol en normenkader voor de jaarrekening 2023 en deze ter vaststelling voor te leggen aan de Raad


Model-mandaat, model-dienstverleningsovereenkomst en dienstverleningshandvest voor de Omgevingsdienst

Het college heeft besloten:

1. Kennis te nemen van de model-mandaat, de model-dienstverleningsovereenkomst en het dienstverleningshandvest voor de ODG en hier geen zienswijzen tegen in te dienen.