Besluitenlijst 10 januari 2023

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023

1. Het college heeft besloten:

2. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 15 maart 2023”.

3. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschaps-verkiezingen van 2023.

4. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau.

5. Alleen stembureauleden te benoemen die geen politieke of bestuurlijke functie binnen de gemeente Pekela vervullen of die ambiëren.

6. Eén gezamenlijke verkiezingsuiting op de banners te plaatsen voor de gecombineerde verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023.

7. Catering te verzorgen voor alle stembureauleden.

8. De vergoeding voor voorzitters, stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren in dienst van de gemeente Pekela, vast te stellen op
   a. € 100,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.
   b. € 40,- voor de tellers.

9. In te stemmen met het centraal tellen van de stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023.

10. Om de, in de decembercirculaire toegekende extra uitkering uit het gemeentefonds, toe te kennen aan het budget ‘verkiezingen 2023’.

 

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2023

Het college heeft besloten:

1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2023 vast te stellen.

2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking.