Parafenbesluitenlijst 3 mei 2022

Jaarverslag en jaarrekening- meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek vervoer G

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021 en controleverklaring accountant Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen en Drenthe.

 2. Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2023-2026 Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen-Drenthe.

 3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026

verhuur kiosk Heeresmeer

Het college heeft besloten:

 1. De kiosk, Heeresmeer 1 te Nieuwe Pekela, vanaf 1 mei tot 1 oktober 2022 te verhuren, zie hiervoor bijlage 1.

 2. De incidentele extra baten van € 150,= in 2022 bij de najaarsnota 2022 te verwerken in de begroting.

Verkoop percelen grond bij H. Westerstraat 1 te Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De percelen grond bij H. Westerstraat 1 te verkopen aan de nieuwe eigenaar van de woning aan de H. Westerstraat 1

 2. De incidentele verkoopopbrengst van € 10.325,-- te verantwoorden in de najaarsnota 2022.

Bluswatervoorziening en maatregelen t.a.v. zgn. "witte vlekken" daarin

Het college heeft besloten:

 1. Neem kennis van de uitgevoerde inventarisatie bluswatervoorziening en de zgn. 'witte vlekken' daarin;

 2. Bepaal dat als mitigerende maatregelen daarin er ten aanzien van een 25 tal adressen wordt gekozen voor het verkleinen van de afstand tot de waterwinning door het realiseren van 3 extra opstelplaatsen voor de brandweervoertuigen plus het realiseren van een blusriool aan de Ploeglaan te Oude Pekela;

 3. Breng de kosten voor de investeringen ad € 27.000,-- ten laste van het reeds door de raad beschikbaar gestelde krediet voor riolering en/ of hemelwaterafvoer.

Desinfectie archief en archiefbewaarplaats

Het college heeft besloten:

 1. Incidenteel budget van € 22.093,75 voor het desinfecteren van het archief en archiefbewaarplaats inclusief transport beschikbaar te stellen;

 2. De financiële gevolgen te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 in te stemmen met de uitvoering van de werkzaamheden.