Parafenbesluitenlijst 29 november 2022

Opstellen groen-en watervisie

Het college heeft besloten:

1 De raad voor te stellen:
a Een groen en watervisie op te stellen
b Het reeds beschikbaar gestelde (incidentele) budget van €30.000 in 2022 bij de resultaatbestemming in de jaarstukken 2022 over te hevelen naar het boekjaar 2023.