Parafenbesluitenlijst 22 maart 2022

Principebesluit De Molenhof als opvanglocatie vluchtelingen oorlog in Oekraïne

Het college heeft besloten:

 1. Tegemoet te komen aan het verzoek van de Veiligheidsregio Groningen om opvangplekken beschikbaar te stellen voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne;

 2. Daartoe zo spoedig mogelijk onder voorwaarden met Estea een huurovereenkomst te sluiten voor de huur van De Molenhof voor de opvang van mensen die op de vlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne;

 3. De manager Fysiek te mandateren om over deze voorwaarden met Estea overeenstemming te bereiken;

 4. De wijze wanneer en waarop deze besluiten extern en intern worden gecommuniceerd, af te stemmen met portefeuillehouder Hemmes;

 5. Als onderdeel van besluitpunt 4. een brief naar de raad te sturen;

 6. De ambtelijke regiegroep Oekraïne te mandateren alle noodzakelijke besluiten te nemen voor zover deze voortvloeien uit het in Pekela opvangen van mensen die op de vlucht zijn vanwege de oorlog in Oekraïne.

Principe verzoek voor het perceel Ds. Sicco Tjadenstraat C73 Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten:

 1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan de plannen voor Ds. Sicco Tjadenstraat C73 te Nieuwe Pekela; omzetten van de agrarische bestemming naar wonen met beperkte bedrijfsactiviteiten, vervangende nieuwbouw van de schuur, realiseren van een bed & breakfast en 25 camperplaatsen.

 2. Initiatiefnemer via bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Samenwerkingsprotocol Groninger gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen 2022 t/m 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het samenwerkingsprotocol Groninger gemeenten en de Gecertificeerde Instellingen 2022 t/m 2023 vast te stellen.

 2. De directeur van de RIGG, mevrouw H. Sheerbahadoersing, te machtigen om dit samenwerkingsprotocol namens de Groninger gemeenten te ondertekenen

Mandaatregeling

Het college heeft besloten:

 1. Het mandaatstatuut gemeente Pekela 2021 in te trekken per 1 maart 2022.

 2. Het mandaatstatuut gemeente Pekela 2022 vast te stellen en per 1 maart 2022 in werking laten treden.

 3. Akkoord te gaan met het de aanpassingen in de mandaatlijst ‘Dienstverlening’ en de hierin opgenomen ondermandatering; deze aanpassingen in plaats van de mandaatlijst ‘BMO’ vast te stellen; en deze per 1 maart 2022 in werking te laten treden.