Parafenbesluitenlijst 17 mei 2022

Verrijkte Schooldag - Tijd voor Toekomst

Het college heeft besloten:

 1. Het budget ter hoogte van € 65.650 op basis van de projectbegroting beschikbaar te stellen voor de uitvoering van startfase 1a. van het project Tijd voor Toekomst, de Verrijkte Schooldag.

 2. De incidentele lasten van in totaal € 65.650 te dekken vanuit de te ontvangen subsidie vanuit de Regio Deal Oost-Groningen.

 3. De bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken bij de voorjaarsnota 2022.

 4. Het budgethouderschap voor de Verrijkte Schooldag bij de gemeente Pekela te beleggen.

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2022 uitvoering te geven aan de 1ste pilot in de startfase van het project.

Actualisatie begroting 2022 en concept-beleidsbegroting 2023 Veiligheidsregio Groningen (VRG)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2022 en de concept-beleidsbegroting 2023 inclusief het financieel meerjarenperspectief van de VRG;

 2. De jaarstukken van de VRG inclusief de toelichting daarop, door te geleiden naar de Raad;

 3. Voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen hierop, de Raad voor te stellen deze achterwege te laten.

PG&Z: Jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad.

 2. De raad middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel voor te stellen op de ontwerpbegroting 2023 PG&Z geen zienswijzen in te dienen.

 3. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de voorjaarsnota 2022.