Parafenbesluitenlijst 12 april 2022

Formatiewijzigingen team Fysiek per 01 mei 2022

Het college heeft besloten:

 1. De formatie van team Fysiek, taakveld Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting per 01-05-2022 structureel te verminderen met 0,83 fte medewerker Ontwikkeling III;

 2. Aan de formatie van team Fysiek, taakveld Beheer en Onderhoud Groen, Wegen en Rioleringen 1,0 fte per 01-05-2022 toe te voegen voor een Medewerker Ontwikkeling IV;

 3. Deze wijziging te verwerken bij de begroting 2023 in de meerjarenbegroting.

Uitbreiden formatie team Fysiek, taakveld Vergunning en Handhaving met 1,0 fte Medewerker Handhaving

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het per 01-04-2022 structureel toevoegen van 1,0 fte Medewerker Handhaving V aan de formatie van team Fysiek, taakveld vergunning en handhaving

 2. De vacature hiervoor vrij te geven en daarin een gerede kandidaat te benoemen conform de overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

 3. De structurele lasten van € 42.300 te dekken vanuit de extra middelen die daarvoor reeds in de begroting 2022 zijn opgenomen en het inhuurbudget bij de voorjaarsnota 2022 in de begroting om te zetten naar formatiebudget.

Verkoop perceel grond Industrieweg West Oude Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel met nummer sectie I, nummer D-3016, gedeeltelijk, aan Industrieterrein-West te Oude Pekela voor een bedrag van € 471.600,= excl. BTW te verkopen aan Drenth Holland BV (zie bijlage 1).

 2. Artikel 3 en artikel 30 van de koopovereenkomst niet van toepassing te laten zijn.

 3. De financiële afwikkeling te verwerken in de grondexploitatie Industrieweg West en te verantwoorden in de voorjaarsnota 2022.

 4. Akkoord te gaan met het concept persbericht (zie bijlage 4)

Aanpassing rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de aanpassing van de Rechtspositieregeling Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand gemeente Pekela per 01-04-2022