Parafenbesluitenlijst 11 januari 2022

20 december 2021

Richtlijnen bijzondere bijstand 2022 gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

 1. De geactualiseerde Richtlijnen bijzondere bijstand 2022 van de gemeente Pekela vast te stellen per 1-1-2022.

Publiek vervoer en continuïteitsbijdrage

Het college heeft besloten:

 1. Krimpoptie toepassen per 01-01-22 voor Wmo/Hub vervoer. Het percentage krimp wordt, per perceel bepaald op het aantal gedeclareerde kilometers jaar 2019 in vergelijk met 2021.

 2. Bij instellen van een landelijke/regionale lockdown of plaatselijke sluiting scholen/SW bedrijven vanaf de zesde school/werkdag na afkondiging lockdown de beschikbaarheidstoelage toekennen.

 3. Fluctuatieschema conform bijlage toepassen per 01-01-22. De uitvoering van het percentage van de maandelijkse fluctuatie wordt bepaald op het aantal declarabele kilometers referentiemaand 2019 per gemeente t.o.v. het aantal gedeclareerde kilometers maand 2022.

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2022

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Pekela 2022 vast te stellen.

 2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

29 december 2021

Machtiging inzake verrekening kosten crisisdienstverlening

Het college heeft besloten:

 1. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen te machtigen om de kosten voor de voorzieningen conform artikel 19, 20 en 21 van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening COVID-19 in rekening te brengen bij de kassier van het UWV.

Begroting 2021, MJB 2022- 2025 en bestuursverslag 2020 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het bestuurs-verslag 2020 van de Stichting OOOG

 2. Kennis te nemen van de begroting 2021 (inclusief meerjarenbegroting 2022-2025)

 3. De raad de begroting 2021 (inclusief meerjarenbegroting 2022-2025) en het bestuursverslag 2020 ter kennisname voor te leggen

 4. Een reactie in te dienen bij SOOOG

Samenwerkingsovereenkomst Kansrijk Opleiden

Het college heeft besloten:

1. De samenwerkingsovereenkomst “Kansrijk Opleiden arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe” vast te stellen;

2. Wethouder H. Hemmes te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen;

3. De eigen bijdrage te leveren in de vorm van ureninzet van medewerkers op het gebied van jobcoaching, accountmanagement en communicatie.

Standpunt ledenraadpleging CAO Gemeenten 2021-2022

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van bijgaande informatie over de concept CAO-gemeenten 2021-2022 en kenbaar maken dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Overdracht percelen grond Feiko Clockstraat 54

Het college heeft besloten:

 1. Het perceel grond nabij Feiko Clockstraat 54 om niet over te dragen aan de eigenaar van perceel Feiko Clockstraat 54.

 2. De incidentele transactie kosten van ca € 1.000 te dekken vanuit het reeds beschikbare budget Herstructurering onder programma 9.

Subsidie vluchtelingenwerk 2022

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2022 een voorlopige subsidie toe te kennen aan Stichting Vluchtelingenwerk Noord Nederland ad € 30.575.

 2. Via de voorjaarsnota 2022 het bedrag (vanuit het Rijk) ad € 34.152 bestemd voor uitvoeringskosten Wet inburgering, opgenomen als stelpost onder programma 10, budgettair neutraal te ramen op het programma inburgering

 3. Afspraken maken met St. Vluchtelingenwerk met betrekking tot het wekelijks spreekuur op de locatie van “over de brug”.

Uitbreiding formatie team Sociaal, taakveld Wmo/Jeugd

Het college heeft besloten:

 1. de formatie van het team Sociaal, taakveld Wmo/Jeugd met 1,67 FTE per 1-1-2022 uit te breiden voor de functie van Medewerker Ontwikkeling III;

 2. de structurele kosten van totaal € 132.500 te dekken uit verlaging van de subsidie aan De Badde met € 85.000 en uit het budget voor inhuur OJG van € 45.000. Het restant van € 2.500 op jaarbasis te dekken uit het concernbudget organisatieontwikkeling;

 3. de bijbehorende budgettair neutrale begrotingswijziging te verwerken bij de voorjaarsnota 2022.

7 januari 2022

Reparatiebesluit Wmo

Het college heeft besloten:

 1. De besluiten, genomen door de medewerkers van de afdeling Wmo in de periode van 1 januari 2021 tot en met 26 november 2021, voor zover onbevoegd genomen, te bekrachtigen

Algemene machtiging procesvertegenwoordiging

Het college heeft besloten:

 1. Betrokkene te machtigen om het college in rechte te vertegenwoordigen

 2. De machtiging te laten gelden tot wederopzegging of einde dienstverband

Aanwijzing secretaris (en plaatsvervanger) van de Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Het college heeft besloten:

 1. de aanwijzing van de secretaris (en plaatsvervangers) van de Commissie van advies van 2018 in te trekken

 2. betrokkene aan te wijzen als secretaris van de commissie van advies voor de bezwaarschriften

 3. de Juridisch adviseur van het taakveld Juridische zaken aan te wijzen als plaatsvervanger van de secretaris

Aanwijzen toezichthouders zoals bedoelt in artikel 5:11 Awb

Het college heeft besloten:

 1. Betrokkenen aan te wijzen als toezichthouders van de gemeente Pekela voor het houden van toezicht op de naleving van verschillende wetten/bepalingen

 2. De aanwijzing van betrokkenen te laten gelden tot wederopzegging of tot het einde van het dienstverband bij de gemeente Pekela. De aanwijzing van de betrokkene te laten gelden tot wederopzegging of tot het einde van zijn contractduur bij de gemeente Pekela.

 3. Aan betrokkenen een legitimatiekaart te verstrekken.

Wob- verzoek inzake Hanekampswijk 5

Het college heeft besloten:

 1. Het Wob- verzoek deels toe te kennen en de gevraagde informatie openbaar te maken door dit toe te sturen.

 2. Het Wob- verzoek deels af te wijzen omdat de gevraagde informatie reeds openbaar is of niet bestaat.

Vaststelling financiële en controle verordening conform wetgeving en BBV (Besluit Begroting en Verantwoording

Het college heeft besloten:

 1. de raad voor te stellen de financiële verordening 2022 vast te stellen en met ingang van 1 januari 2022 van toepassing te verklaren voor de verantwoording over 2021

 2. de raad voor te stellen om de controle verordening 2022 vast te stellen