Parafenbesluitenlijst 10 mei 2022

Wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022 van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Het college heeft besloten: Geen bezwaar in te dienen tegen het wijzigingsbesluit Gaswinning Groningen 2021-2022 van de SEZK.

Gewijzigde begroting 2022 en ontwerpbegroting 2023 Afeer

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023 van Afeer;

 2. De financiële gevolgen van de gewijzigde begroting 2022 van incidenteel € 129.000,- aan hogere lasten te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023.

 3. De gemeenteraad voor te stellen de bijdrage vanaf 2023 ad € 6.346.000,- aflopend tot 2026 naar € 6.112.000,- in de (meerjaren)begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2022;

 4. De gemeenteraad vragen om geen zienswijzen af te geven over deze begrotingen aan het Algemeen Bestuur van Afeer.

Uitvoeringsplan SUWI 2022

Het college heeft besloten: In te stemmen met het Uitvoeringsplan Suwi 2022.

Convenant Marketing

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met convenant vrijetijdseconomie, zie hiervoor bijlage 1.

 2. Namens het college portefeuillehouder Toerisme het convenant op 19 mei a.s. te laten tekenen.

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 van de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;

 2. De gemeenteraad voor te stellen de bijdrage vanaf 2023 ad € 313.000,- oplopend tot 2026 naar € 329.200,- te dekken uit het reeds beschikbare budget voor armoedebestrijding en de (meerjaren)begroting hierop aan te passen bij de Voorjaarsnota 2022;

 3. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2021 en geen zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2023.

Kennisnemen Jaarverslag AVB 2021

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag AVB 2021;

 2. Bijgaande collegebrief aan de raad vast te stellen;

 3. Het Jaarverslag onder 1. naar de raad te sturen ter kennisname.