Besluitenlijst 8 februari 2022

Deelname aan pilotproject Housing First Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van bijgaande memo over deelname aan het pilotproject Housing First Groningen en de daarbij behorende projectbeschrijving;
 2. Te besluiten om deel te nemen aan het pilotproject Housing First Groningen

Inhuur projectleider regionale samenwerking kwetsbare inwoners, 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Gezamenlijk met de gemeenten Oldambt, Stadskanaal, Veendam en Westerwolde een opdracht te verstrekken aan een projectleider regionale samenwerking kwetsbare inwoners voor de jaren 2022 en 2023;
 2. Kennis te nemen van bijgaande opdrachtomschrijving van de projectleider (zie besluitpunt 1.);
 3. In te stemmen met de verdeling van de kosten naar rato van het inwonertal van de gemeenten;
 4. De raad bij de Voorjaarsnota 2022 voor te stellen voor personele inzet voor samenwerking op het gebied van ondersteuning aan kwetsbare inwoners (zie besluitpunt 1.) structureel € 10.000,- per jaar ter beschikking te stellen;
 5. Deze kosten (zie besluitpunt 4.) te dekken binnen de reeds beschikbare budgetten voor Opvang en Beschermd Wonen Wmo onder programma 8 Gezondheid en milieu.

Subsidie maatschappelijk werk De Badde 2022

 1. De Badde een voorlopige subsidie ad € 848.294,- toe te kennen voor 2022;
 2. De Badde een aanvullende incidentele subsidie ad €27.000,- te verlenen voor dienstverlening in het kader van huiselijk geweld in 2022;
 3. De Badde een aanvullende incidentele subsidie ad € 20.191,- te verlenen voor inzet van een buurtsportcoach voor 8 uur per week in 2022;
 4. Deze incidentele subsidie (zie besluitpunt 3.) te dekken door het budget Bevordering Sport;
 5. De Badde te informeren over uw besluit middels bijgevoegde beschikking;
 6. De raad te informeren over uw besluit middels bijgevoegde brief.