Besluitenlijst 7 juni 2022

Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Raadhuis Nieuwe Pekela, Ds. Sicco Tjadenstraat C 52/53

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Raadhuis Nieuwe Pekela

 2. In te stemmen met de ontwerp omgevingsvergunning

 3. Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning 6 weken ter inzage leggen

 4. Aanvrager te informeren over de ter inzagelegging en de nadere voorwaarden

Bestemmingswijziging en splitsing pand Feiko Clockstraat 95

Het college heeft besloten:

 1. De bestemming van het perceel Feiko Clockstraat 95 te wijzigen van Detailhandel naar Woongebied

 2. In te stemmen met het splitsen van het woonwinkelpand naar twee woningen.

Exploitatie en facilitair beheer MFC De Binding

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met uitgangspunten beschreven in de memo Exploitatie MFC De Binding.

 2. uitvoering te geven aan de notitie door een huurovereenkomst af te sluiten met de nieuwe exploitant.

Afwijking inkoopafspraken project Vluchtelingen Oekraïne

Het college heeft besloten in te stemmen met de afwijking van de afspraken met de first suppliers van de gemeente Pekela.

Vrijgave vacature Medewerker Beleidsuitvoering III, team Sociaal, taakveld Uitkeringsadministratie/Leerplicht

Het college heeft besloten:

 1. De formatie bij het team Sociaal, taakveld Uitkeringsadministratie/Leerplicht voor Medewerker Beleidsuitvoering III verhogen met 0,22 fte;

 2. Per 01-06-22 een interne vacature openstellen van 1,0 fte Medewerker Beleidsuitvoering III, team Sociaal, taakveld Uitkeringsadministratie / Leerplicht.

 3. De kosten van afgerond € 8.900 in 2022 incidenteel en de jaarlijkse kosten van afgerond € 15.300 met ingang van 2023 structureel te dekken vanuit het budget voor inhuur.