Besluitenlijst 6 september

Pekela Geeft Gas 2023-2026

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor te stellen door te gaan met het project Pekela geeft gas en daarbij:
  2. Het aangepaste plan van aanpak 2023-2026 vast te stellen.
  3. De subsidieverordening vast te stellen
  4. De budgettair neutrale begrotingswijzigingen in de meerjarenbegroting vast te stellen conform de financiële paragraaf.

Vaststellen Startdocument RES 2.0

Het college heeft besloten:

  1. Het startdocument RES 2.0 vast te stellen
  2. De raad middels bijgevoegde brief te informeren

Gehandicaptenparkeerplaats Apollolaan 59 Oude Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Het bijgevoegde verkeersbesluit te nemen om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Apollolaan in Oude Pekela

Aanwijzen loco secretaris    

Het college heeft besloten:

  1. - de heer Arjen van der Kaa, Manager Fysiek, aan te wijzen als plaatsvervanger van de gemeentesecretaris van Pekela .
  2. - de heer René Dalmolen en mevrouw Angelique van der Heide te ontheffen van hun aanstelling als plaatsvervanger van de gemeentesecretaris van de gemeente Pekela.

Aanwijzen gemeentelijke vertegenwoordigers

Het college heeft besloten:

  1. bijgaand conceptraadsvoorstel vaststellen