Besluitenlijst 6 december

Meerjarige prestatieafspraken met Acantus 2022-2025

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de bieding van Acantus.
 2. Acantus via bijgevoegde conceptbrief te informeren.
 3. Besluiten de raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Jeugdhulp Pekela 2023 (basisondersteuning)

Het college heeft besloten:

 1. de in 2022 beschikbare Praktische Gezinsondersteuning voort te zetten in 2023;
 2. hiervoor een incidentele subsidie toe te kennen aan Team 050 en De Badde ter hoogte van de toegekende subsidie in 2022 + indexering;
 3. de in 2022 besloten uitbreiding op de "invliegers" (Lentis, Elker, Molendrift) voort te zetten in 2023;
 4. hiervoor een incidentele subsidie toe te kennen aan Lentis, Elker en Molendrift ter hoogte van de toegekende subsidie in 2022 + indexering;
 5. deze incidentele subsidies voor de Praktische Gezinsondersteuning en de “invliegers” tot een maximum van € 580.000 te dekken uit het reeds beschikbare budget voor Jeugdhulp in 2023 (Basisondersteuning

Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de Regiovisie Gezonde Groningers, Gezonde Zorg.
 2. In te stemmen met het voorstel tot nadere uitwerking van deze Regiovisie, de hierin beschreven uitwerking in een viertal actielijnen met de hieraan verbonden taskforces, organisatievorm, leidende principes en de genoemde vervolgacties.
 3. De bereidheid uit te spreken om, samen met de overige Groninger gemeenten en de andere deelnemende organisaties, in bestuurlijke representatie, deel te nemen aan het in het voorstel genoemde Gezondheidsoverleg Groningen en de hiermee verbonden taskforces, dit laatste voor zover gemeenten een opgave hebben in de betreffende actielijn.
 4. De bereidheid uit te spreken om naar vermogen bij te dragen aan de beschreven samenwerkingsverbanden, zodat deze in staat zijn om de noodzakelijke acties uit te voeren en daarmee de gestelde doelen te bereiken.
 5. De bestuurlijk vertegenwoordigers van de gemeenten te verzoeken dit standpunt uit te dragen in de gecombineerde vergadering van het bestuurlijk Preventie Overleg Groningen (POG) en Groningen Beter op 8 december 2022.
 6. De raad te informeren.

Continuering verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten Jeugdhulp 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. de verdeling van de solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp voor de jaren 2023 en 2024 vast te stellen.