Besluitenlijst 5 april 2022

Beleidsregels Eenmalige energie

Het college heeft besloten:

  1. Bijgaande beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Pekela’ vast te stellen, waarbij het percentage genoemd in artikel 2 lid 3 gewijzigd is vastgesteld in 120%;

  2. Het budget ‘bijzondere bijstand’ hiervoor te verhogen met € 506.000,- en dit te dekken vanuit de extra rijksmiddelen die in de meicirculaire 2022 voor deze regeling zijn aangekondigd;

  3. De bijbehorende budgettaire effecten te wijzigen in de begroting bij de voorjaarsnota 2022.