Besluitenlijst 29 november

Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Pekela 2023

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het verlagen van de leeftijd voor Voorschoolse Educatie van 2,5 naar 2 jaar.
  2. Het uurtarief Peuteropvang en VE indexeren naar € 10,20.
  3. De subsidieregeling “Peuteropvang en Voorschoolse Educatie (VE) gemeente Pekela 2023” te wijzigen
  4. De gewijzigde subsidieregeling in werking te laten treden met ingang van 1 januari 2023.
  5. Het gewijzigde subsidieaanvraagformat “Peuteropvang en VE 2023 Pekela” vast te stellen.

Herziene Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela

Het college heeft besloten:

  1. Stel de (herziene) notitie Beleidsuitgangspunten en handelingskader rondom de viering van de jaarwisseling voor de gemeente Pekela met de daarin vervatte uitgangspunten en aanpak vast.

Elektrische laadpalen laadvisie en SOK laadpalenconcessie

Het college heeft besloten:

  1. De raad voor ter stellen om de Laadvisie Pekela vast te stellen
  2. Deel te nemen aan de volgende concessie voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte voor Drentse en Groningse gemeenten
  3. Hiervoor een samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de provincie Drenthe aan te gaan
  4. Wethouder Kuiper te machtigen de SOK te ondertekenen