Besluitenlijst 28 juni 2022

Groot onderhoud wegen 2022

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen om voor de totale kosten ad € 400.000 voor het onderhoud aan wegen incidenteel in 2022 aanvullend budget van € 170.000 beschikbaar te stellen
 2. Deze incidentele extra lasten te dekken middels een onttrekking uit de reserve Onderhoud wegen.
 3. Onderhoud aan diverse wegen in de gemeente uit te voeren.

Principeverzoek uitbreiden zandwinning Kruiselwerk

Het college heeft besloten:

 1. In principe onder voorwaarden medewerking te verlenen aan een uitbreiding van de zandwinningslocatie Kruiselwerk.
 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt. Tevens de provincie over uw standpunt te informeren, vanwege het adviesverzoek inzake de aanvraag ontgrondingenvergunning.

Ontwikkeling perceel JF Stuutstraat F5 – Doorsneeweg Nieuwe Pekela

Het college heeft besloten in overleg treden met de ontwikkelaar over de voorliggende plannen in relatie tot de voormalige houtzagerij

Uitbreiding Aldi

Het college heeft besloten:

 1. kennis te nemen van uitgangspunten voor visie Zuidzijde Centrum Oude Pekela
 2. kennis te nemen van de ontwikkellocaties

Vergoeding proceskosten terecht bezwaar

Het college heeft besloten een proceskostenvergoeding toe te kennen ten hoogte van één punt (€ 541,-) voor het indienen van de bezwaarschriften.

Uitvoering geven aan de uitspraak van de rechtbank - Participatiewet

Het college heeft besloten:

 1. De intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering ongedaan maken;
 2. De proceskosten en griffierechten te vergoeden.

Uitvoering geven aan de uitspraak van de rechtbank - Participatiewet

Het college heeft besloten:

 1. De intrekking en terugvordering van de bijstandsuitkering ongedaan maken;
 2. De aanvraag om een Individuele inkomenstoeslag opnieuw in behandeling nemen;
 3. De proceskosten en griffierechten te vergoeden.