Besluitenlijst 26 april 2022

Vervolgopdracht welstandsnota

Het college heeft besloten

 1. In te stemmen met het laten aanpassen van de concept Welstandsnota voor de gemeente Pekela op de volgende punten:

  • 1.1 Binnen de bijzondere gebieden ruimte bieden aan bijzondere afwijkende architectuur.

  • 1.2 De gebiedsregels op een dusdanige manier formuleren dat de beoogde ruimte wel geboden wordt, maar subjectieve bewoording als ‘goed’ en ‘logisch’ worden vermeden of geconcretiseerd.

  • 1.3 Een toelichting met voorbeelden en afbeeldingen van excessen. In de verdere uitvraag ook aandacht te besteden aan:

  • 2.1 Een presentatie ten behoeve van de behandeling van de Welstandsnota in de gemeenteraad;

  • 2.2 Een participatietraject in de geest van de Omgevingswet.

 2. Voor het bovenstaande een vervolgopdracht te verstrekken aan BügelHajema

 3. De incidentele lasten van afgerond € 5.900 te dekken vanuit het reeds beschikbaar gestelde budget voor Ruimtelijke ordening.

Afsluiten dienstverleningsovereenkomst GGD 2022

Het college heeft besloten:

 1. De dienstverleningsovereenkomst GGD 2022 vast te stellen.

 2. Portefeuillehouder B. Schollema te machtigen de dienstverlenings-overeenkomst te tekenen.

 3. De incidentele financiële gevolgen ad. € 3.900 voor 2022 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2022.

 4. De af te nemen facultatieve taken in het kader van de dienstverleningsovereenkomst voor 2023 opnieuw te beoordelen.