Besluitenlijst 25 oktober

Belastingvoorstellen 2023

Het college heeft besloten:

Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:
1. De volgende belastingverordeningen vast te stellen:

a) Verordening Afvalstoffenheffing 2023;

b) Verordening Rioolheffing 2023;

c) Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2023;

d) Legesverordening 2023; en

e) Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023.

2. De volgende belastingverordening in te trekken:

a) Verordening Hondenbelasting 2022.

3. Het structurele nadelige effect ad. € 100.000 op het saldo door het afschaffen van de Hondenbelasting te dekken middels een extra stijging van de Onroerende-zaakbelasting in 2023 met 1,56% en de volgende 3 jaar met 0,52%.

4. De bijbehorende eerste wijziging op de meerjarenbegroting 2023-2026 conform de financiële paragraaf vast te stellen.

Bewerken archieven Pekela

Het college heeft besloten:

 1. Het archief gemeente Pekela, in de blokken 1990 tot 2006 en 2006 tot 2017, te bewerken;
 2. Voor de materiële verzorging van de archieven incidenteel een budget van € 17.500,- beschikbaar te stellen voor 2022.
 3. Voor het vervaardigen van het archief en het digitaliseren van de bouw- en hinderwetdossiers incidenteel een budget van € 113.000,- beschikbaar te stellen voor 2023.
 4. De financiële gevolgen voor 2022 te verwerken in de Collegerapportage 2022;
 5. De financiële gevolgen voor 2023 te verwerken in de primitieve begroting 2023.
 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Collegerapportage 2022 en begroting 2023 in te stemmen met het starten van de werkzaamheden.
 7. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het project.

Collegerapportage 2022

Het college heeft besloten:

 1. De collegerapportage 2022 vast te stellen
 2. De raad voorstellen om in te stemmen met de collegerapportage 2022 en de daarin voorgestelde wijzigingen en bijstellingen van de programmabudgetten

Vacature Bestuursadviseur

Het college heeft besloten:

 1. De formatie uitbreiden met 1 fte voor de functie van Bestuursadviseur
 2. De loonkosten dekken binnen het beschikbare budget voor de formatie
 3. De vacature open stellen

Deelname aan programma Koploperregio ‘Een thuis voor iedereen’ en Startnotitie Wonen en Zorg

Het college heeft besloten:

 1. aangehouden voor nader overleg

Raadsvoorstel vaststellen gewijzigde APV 2023

Het college heeft besloten:

 1. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Algemene plaatselijke verordening Pekela 2023 als gewijzigde APV vast te stellen.
 2. Hiertoe wordt bijgaand raadsvoorstel vastgesteld.